Kullanım Koşulları

ilanavrupa.com Kullanım Koşulları

Giriş yaparak siteyi daha kapsamlı kullanabilirsiniz. Buradan üye olabilirsiniz.
{"tr":"

1. KULLANIM KO\u015eULLARI<\/strong><\/p>\r\n\r\n

ilanavrupa.com alan adl\u0131 internet sitesini kullanmak için lütfen a\u015fa\u011f\u0131da yaz\u0131l\u0131 ko\u015fullar\u0131 okuyunuz. ilanavrupa.com internet sitesini (bundan böyle “Site” olarak an\u0131lacakt\u0131r) ziyaret ederek ve\/veya “Üye” olarak, i\u015fbu “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”n\u0131 okudu\u011funuzu, içeri\u011fini tamamen anlad\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131, “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”nda belirtilen ve “Site”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususlar\u0131 kay\u0131ts\u0131z ve \u015farts\u0131z olarak kabul etti\u011finizi, “Site”de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyece\u011finizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu ko\u015fullar\u0131 kabul etmedi\u011finiz takdirde, lütfen "Site"yi kullanmaktan vazgeçiniz.<\/p>\r\n\r\n

1.1.<\/strong> \u0130\u015fbu “Site”nin sahibi “79114 Freiburg \/ Almanya” adresinde mukim ilanavrupa.com (bundan böyle k\u0131saca "ILANAVRUPA" olarak an\u0131lacakt\u0131r)’dur. “Site”de sunulan ve i\u015fbu “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”n\u0131n 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan sa\u011flanmaktad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

1.2. <\/strong>"ILANAVRUPA" i\u015fbu “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”n\u0131, “Site”de yer alan her tür bilgi ve “\u0130çerik”i,  "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan diledi\u011fi zaman de\u011fi\u015ftirebilir. Bu de\u011fi\u015fiklikler periyodik olarak “Site”de yay\u0131mlanacak ve yay\u0131mland\u0131\u011f\u0131 tarihte geçerli olacakt\u0131r. “Site” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir \u015fekilde “Site”ye eri\u015fim sa\u011flayan her gerçek veya tüzel ki\u015fi “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”n\u0131 ve “ILANAVRUPA" taraf\u0131ndan i\u015fbu “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”nda yap\u0131lan her de\u011fi\u015fikli\u011fi kabul etmi\u015f say\u0131lmaktad\u0131r. \u0130\u015fbu " Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131" internet sitesi üzerinden yay\u0131nlanarak; “Site”yi kullanan her gerçek veya tüzel ki\u015fi taraf\u0131ndan eri\u015fimi mümkün k\u0131l\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

2. TANIMLAR<\/strong><\/p>\r\n\r\n

“Site”: ilanavrupa.com isimli alan ad\u0131ndan ve bu alan ad\u0131na ba\u011fl\u0131 alt alan adlar\u0131ndan olu\u015fan “ILANAVRUPA”\u0131n “Hizmet”lerini sundu\u011fu internet sitesi.<\/p>\r\n\r\n

“Kullan\u0131c\u0131”: “Site”ye eri\u015fen her gerçek veya tüzel ki\u015fi.<\/p>\r\n\r\n

“Üye”: “Site”ye üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden i\u015fbu sözle\u015fmede belirtilen ko\u015fullar dahilinde yararlanan “Kullan\u0131c\u0131”.<\/p>\r\n\r\n

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullan\u0131c\u0131”n\u0131n, “Site”deki üyelik formunu do\u011fru ve gerçek bilgilerle doldurmas\u0131, verdi\u011fi bilgilerinin “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan onaylanmas\u0131 ve bildirimi ile kazan\u0131lan statüdür. Üyelik i\u015flemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, ba\u015fvuruda bulunana ait olan, k\u0131smen veya tamamen herhangi bir üçüncü \u015fahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” ba\u015fvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan reddedilebilir veya ek \u015fart ve ko\u015fullar talep edilebilir. “ILANAVRUPA” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapaca\u011f\u0131 “Üyelik” ba\u015fvurusunu kabul etmeyebilir.<\/p>\r\n\r\n

"ILANAVRUPA Üyelik Hesab\u0131": “Üye”nin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan i\u015f ve i\u015flemleri gerçekle\u015ftirdi\u011fi, "Üyelik”le ilgili konularda "ILANAVRUPA"a talepte bulundu\u011fu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamalar\u0131 görüntüleyebildi\u011fi, kendisinin belirledi\u011fi ve münhas\u0131ran kendisi taraf\u0131ndan kullan\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 taahhüt etti\u011fi "kullan\u0131c\u0131 ad\u0131" ve "\u015fifre" ile "Site" üzerinden eri\u015fti\u011fi "Üye"ye özel internet sayfalar\u0131 bütünü.<\/p>\r\n\r\n

“ILANAVRUPA Hizmetleri” ("Hizmet"): "Site" içerisinde "Üye"nin i\u015fbu sözle\u015fme içerisinde tan\u0131ml\u0131 olan i\u015f ve i\u015flemlerini gerçekle\u015ftirmelerini sa\u011flamak amac\u0131yla “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan sunulan uygulamalard\u0131r. "ILANAVRUPA", "Site" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde diledi\u011fi zaman de\u011fi\u015fiklikler ve\/veya uyarlamalar yapabilir. Yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklikler ve\/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü oldu\u011fu kural ve ko\u015fullar “Site”den "Üye"ye duyurulur, aç\u0131klanan \u015fartlar ve ko\u015fullar “Site”de yay\u0131mland\u0131\u011f\u0131 tarihte yürürlü\u011fe girer.<\/p>\r\n\r\n

“\u0130çerik”: “Site”de yay\u0131nlanan ve eri\u015fimi mümkün olan her türlü bilgi, yaz\u0131, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yaz\u0131msal ve i\u015fitsel imgeler.<\/p>\r\n\r\n

"ILANAVRUPA Arayüzü": ILANAVRUPA ve "Üye"ler taraf\u0131ndan olu\u015fturulan içeri\u011fin "Kullan\u0131c\u0131”lar taraf\u0131ndan görüntülenebilmesi ve "ILANAVRUPA Veritaban\u0131"\u0131ndan sorgulanabilmesi amac\u0131yla "Kullan\u0131c\u0131”lar taraf\u0131ndan kullan\u0131lan; 5846 Say\u0131l\u0131 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam\u0131nda korunan ve tüm fikri haklar\u0131 “ILANAVRUPA”a ait olan tasar\u0131mlar içerisinde “Site” üzerinden yap\u0131labilecek her türlü i\u015flemin gerçekle\u015ftirilmesi için bilgisayar program\u0131na komut veren internet sayfalar\u0131.<\/p>\r\n\r\n

“ILANAVRUPA Veritaban\u0131”: “Site” dahilinde eri\u015filen içeriklerin depoland\u0131\u011f\u0131, tasnif edildi\u011fi, sorgulanabildi\u011fi ve eri\u015filebildi\u011fi “ILANAVRUPA”a ait olan 5846 Say\u0131l\u0131 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gere\u011fince korunan veritaban\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

3<\/strong>. ILANAVRUPAH\u0130ZMETLER\u0130<\/p>\r\n\r\n

3.1.<\/strong> "ILANAVRUPA", "Üye"ler taraf\u0131ndan "ILANAVRUPA Veritaban\u0131"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullan\u0131lmak suretiyle "ILANAVRUPA Veritaban\u0131" üzerinden "Kullan\u0131c\u0131”lar taraf\u0131ndan görüntülenebilmesini temin etmektedir.<\/p>\r\n\r\n

3.2.<\/strong> "ILANAVRUPA", “Site” içerisinde "Kullan\u0131c\u0131”lar\u0131n, "Üye" ilanlar\u0131na daha kolay ula\u015fabilmelerini sa\u011flamak üzere ilanlar\u0131n görüntülenmesini önceliklendiren çe\u015fitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.<\/p>\r\n\r\n

3.3.<\/strong> "ILANAVRUPA", “Site” dahilinde gerçekle\u015ftirilen i\u015flemlere, görüntüleme say\u0131lar\u0131na yönelik çe\u015fitli kategoriler alt\u0131nda raporlama hizmetlerini sunmaktad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

3.4.<\/strong> "ILANAVRUPA", “Site” dahilinde verdi\u011fi hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma ko\u015fullar\u0131 ile “Site” dahilinde eri\u015filen "\u0130çerik"leri her zaman de\u011fi\u015ftirme, üçüncü ki\u015filerin eri\u015fimine kapatabilme ve silme hakk\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutmaktad\u0131r. "ILANAVRUPA", bu hakk\u0131n\u0131 hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden diledi\u011fi biçimde kullanabilir.<\/p>\r\n\r\n

4.<\/strong> ILANAVRUPA S\u0130TES\u0130 KULLANIMINA \u0130L\u0130\u015eK\u0130N KO\u015eULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER<\/p>\r\n\r\n

4.1.<\/strong> "Kullan\u0131c\u0131”lar hukuka uygun amaçlarla “Site” üzerinde i\u015flem yapabilirler. "Kullan\u0131c\u0131”lar\u0131n “Site” dahilinde yapt\u0131\u011f\u0131 her i\u015flem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “ILANAVRUPA”in herhangi bir sorumlulu\u011fu bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 “Kullan\u0131c\u0131” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.<\/p>\r\n\r\n

4.2.<\/strong> “Site”, "Üye"ler taraf\u0131ndan "ILANAVRUPA Veritaban\u0131"na yüklenen "\u0130çerik"lerin görüntülenmesi esas\u0131yla çal\u0131\u015fmaktad\u0131r. "ILANAVRUPA", "Kullan\u0131c\u0131"lar taraf\u0131ndan görüntülenen ilan ve "\u0130çerik"lerin hiçbir ko\u015fulda do\u011frulu\u011funu, gerçekli\u011fi, güvenli\u011fini ve hukuka uygunlu\u011funu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "\u0130çerik"ler dolay\u0131s\u0131yla “ILANAVRUPA”\u0131n herhangi bir sorumlulu\u011fu bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, ortaya ç\u0131kabilecek zararlardan ötürü “ILANAVRUPA”\u0131n hiçbir tazmin yükümlülü\u011fü olmayaca\u011f\u0131n\u0131 “Kullan\u0131c\u0131”lar kabul ve beyan etmektedir.<\/p>\r\n\r\n

4.3. <\/strong>"KULLANICI" “Site” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve i\u015fitsel imgeleri, video klipleri, dosyalar\u0131, veritabanlar\u0131, kataloglar\u0131 ve listeleri ço\u011faltmayaca\u011f\u0131, kopyalamayaca\u011f\u0131, da\u011f\u0131tmayaca\u011f\u0131, i\u015flemeyece\u011fini, bu tür eylemler gerçekle\u015ftirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayaca\u011f\u0131n\u0131; do\u011frudan ve\/veya dolayl\u0131 olarak haks\u0131z rekabet te\u015fkil eden davran\u0131\u015f ve i\u015flemler gerçekle\u015ftirmeyece\u011fini kabul ve taahhüt etmektedir.<\/p>\r\n\r\n

4.4.<\/strong> "Kullan\u0131c\u0131"lar “Site” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyar\u0131nca haks\u0131z rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayaca\u011f\u0131n\u0131, "ILANAVRUPA"\u0131n ve üçüncü ki\u015filerin \u015fahsi ve ticari itibar\u0131 sarsacak, ki\u015filik haklar\u0131na tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekle\u015ftirmeyece\u011fini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallar\u0131na uygun hareket edece\u011fini, mevzuat\u0131n gerektirdi\u011fi önlemleri alaca\u011f\u0131n\u0131 ve prosedürleri yerine getirece\u011fini, yasad\u0131\u015f\u0131, suç te\u015fkil edecek, rahats\u0131z edici, ki\u015filik haklar\u0131na zarar verici, fikri haklara, telif haklar\u0131na, marka haklar\u0131na ve mülkiyet haklar\u0131na tecavüz edici tutum ve davran\u0131\u015flarda bulunmayaca\u011f\u0131n\u0131 kabul ve taahhüt etmektedir.<\/p>\r\n\r\n

4.5.<\/strong> "Kullan\u0131c\u0131"lar, “Site” dahilinde eri\u015ftikleri bilgileri yaln\u0131zca bu bilgileri if\u015fa eden "Üye" veya "ILANAVRUPA"\u0131n amac\u0131na uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. \u0130lan veren Üye taraf\u0131ndan girilmi\u015f bulunan ilanlardaki ileti\u015fim bilgileri, sadece ilan hakk\u0131nda bilgi almak için ileti\u015fim kurulmas\u0131 amac\u0131yla kullan\u0131labilir. \u0130landa yer alabilecek 6698 say\u0131l\u0131 Ki\u015fisel Verilerin Korunmas\u0131 Hakk\u0131nda Kanun kapsam\u0131nda koruma alt\u0131nda olan ilan verene ait veya üçüncü ki\u015filere ait ki\u015fisel veriler ve\/veya özel nitelikli ki\u015fisel veriler, ba\u015fkaca bir amaçla kullan\u0131lamaz, kopyalanamaz, ba\u015fka mecralarda do\u011frudan veya dolayl\u0131 olarak yay\u0131nlanamaz, i\u015flenemez, da\u011f\u0131t\u0131lamaz, ba\u015fkaca veri tabanlar\u0131na aktar\u0131larak üçüncü ki\u015filerin eri\u015fimine ve kullan\u0131m\u0131na aç\u0131lamaz.<\/p>\r\n\r\n

4.6. <\/strong>"ILANAVRUPA", "Kullan\u0131c\u0131" bilgilerini kullanabilir, i\u015fleyebilir, payla\u015fabilir, if\u015fa edebilir, bir veritaban\u0131 üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tan\u0131t\u0131m ve bilgilendirme amaçl\u0131 ileti\u015fim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistiki analizler yapmak amac\u0131yla kullanabilir. "ILANAVRUPA" ayn\u0131 zamanda; kullan\u0131c\u0131n\u0131n IP adresi, “Site”nin hangi bölümlerini ziyaret etti\u011fi, domain tipi, taray\u0131c\u0131 (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki de\u011ferlendirme ve ki\u015fiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ilanavrupa.com’un süreçlerini iyile\u015ftirme amaçl\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar yapmak, veri taban\u0131 olu\u015fturmak ve pazar ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 yapmak için, ILANAVRUPA’\u0131n i\u015fbirli\u011fi içinde oldu\u011fu firmalara Kullan\u0131c\u0131 bilgilerini aktarmas\u0131na, bu firmalar taraf\u0131ndan Kullan\u0131c\u0131 bilgilerinin i\u015flenmesine ve kullan\u0131lmas\u0131na Kullan\u0131c\u0131 onay vermektedir.<\/p>\r\n\r\n

4.7.<\/strong> ILANAVRUPA, online davran\u0131\u015fsal reklamc\u0131l\u0131k ve pazarlama yap\u0131labilmesi amac\u0131yla siteye gelen kullan\u0131c\u0131n\u0131n sitedeki davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131 taray\u0131c\u0131da bulunan bir cookie (çerez) ile ili\u015fkilendirme ve görüntülenen sayfa say\u0131s\u0131, ziyaret süresi ve hedef tamamlama say\u0131s\u0131 gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tan\u0131mlama, pazarlama otomasyon araçlar\u0131n\u0131 kullanma ve kullan\u0131c\u0131ya özel mesaj\/teklif ve öneriler iletme hakk\u0131n\u0131 haizdir. Daha sonra bu kullan\u0131c\u0131ya sitede ya da Görüntülü Reklam A\u011f\u0131’ndaki di\u011fer sitelerde, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n ilgi alanlar\u0131na göre hedefe yönelik reklam içeri\u011fi gösterebilir. Ayr\u0131ca Google, AFS reklamlar\u0131n\u0131n ILANAVRUPA’a yönlendirilmesi esnas\u0131nda Google KULLANICILARIN taray\u0131c\u0131s\u0131na çerez yerle\u015ftirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amac\u0131 ile web i\u015faretleri kullanabilir.<\/p>\r\n\r\n

4.8.<\/strong> “Site” üzerinden eri\u015filen ve\/veya görüntülenen içeri\u011fin depoland\u0131\u011f\u0131 veritaban\u0131na yaln\u0131zca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amac\u0131yla ve\/veya "ILANAVRUPA"\u0131n “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131” çerçevesinde üçüncü ki\u015filerce eri\u015filmesi hukuka uygundur. Bunun d\u0131\u015f\u0131ndaki yap\u0131lan eri\u015fimler hukuka ayk\u0131r\u0131 olup; "ILANAVRUPA’\u0131n her tür talep, dava ve takip haklar\u0131 sakl\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

4.9. <\/strong>“ILANAVRUPA”, “ilanlar\u0131n içeriklerini ö\u011frenme amac\u0131yla görüntülemeye ve “ILANAVRUPA  Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun d\u0131\u015f\u0131nda bir amaçla veri taban\u0131 üzerinden belirli bir say\u0131da veya bütününe yönelik olarak ilanlara ula\u015f\u0131lmaya çal\u0131\u015f\u0131lmas\u0131, ilanlar\u0131n, mü\u015fteri bilgilerinin, tasar\u0131mlar\u0131n\u0131n, kod ve yaz\u0131l\u0131mlar\u0131n\u0131n, veri taban\u0131nda yer alan bilgilerinin k\u0131smen veya tamamen kopyalanmas\u0131, bunlar\u0131n ba\u015fka mecralarda do\u011frudan veya dolayl\u0131 olarak yay\u0131nlanmas\u0131, derlenmesi, i\u015flenmesi, de\u011fi\u015ftirilmesi, ba\u015fka veritabanlar\u0131na aktar\u0131lmas\u0131, bu veritaban\u0131ndan üçüncü ki\u015filerin eri\u015fimine ve kullan\u0131m\u0131na aç\u0131lmas\u0131, “ILANAVRUPA” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin i\u015flenmesine “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan izin verilmemekte ve r\u0131za gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka ayk\u0131r\u0131 olup; "ILANAVRUPA’\u0131n talep, dava ve takip haklar\u0131 sakl\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

4.10.<\/strong> "Site"nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, de\u011fi\u015ftirme, tersine mühendislik yapma amac\u0131yla kullan\u0131lmas\u0131, "Site"nin ileti\u015fim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir \u015fekilde "Site"ye eri\u015fim sa\u011flanmaya çal\u0131\u015f\u0131lmas\u0131, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madencili\u011fi (data mining) veri taramas\u0131 (data trawling) vb. "screen scraping" yaz\u0131l\u0131mlar\u0131 veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullan\u0131lmas\u0131, di\u011fer kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n verilerine veya yaz\u0131l\u0131mlar\u0131na izinsiz olarak ula\u015f\u0131lmas\u0131, "Site"nin ve "Site"deki içeri\u011fin “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131” ile belirlenen kullan\u0131m s\u0131n\u0131rlar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda kullan\u0131lmas\u0131 hukuka ayk\u0131r\u0131 olup; "ILANAVRUPA"\u0131n her tür talep, dava ve takip haklar\u0131 sakl\u0131d\u0131r. \u0130\u015fbu \u015fartlara ve yasalara ayk\u0131r\u0131 kullan\u0131m\u0131n tespiti halinde; “ILANAVRUPA”, “Kullan\u0131c\u0131”y\u0131 yetkili makamlara bildirme hakk\u0131na sahiptir. “Kullan\u0131c\u0131” bu tür kullan\u0131mlar sonucu olu\u015fan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu oldu\u011funu kabul etmektedir.<\/p>\r\n\r\n

4.11.<\/strong> “Site” üzerinden ba\u015fka sitelere link verilmesi mümkündür. ILANAVRUPA, link verilen sayfalardaki bilgilerin do\u011frulu\u011funu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamakla birlikte, bu tür link verilen sayfalara eri\u015fimi, kendi yaz\u0131l\u0131 muvafakatine ba\u011flayabilece\u011fi gibi, uygun görmeyece\u011fi linklere eri\u015fimi her zaman kesebilir. Bu siteleri kullan\u0131mla do\u011fabilecek zararlar kullan\u0131c\u0131n\u0131n kendi sorumlulu\u011fundad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

4.12.<\/strong> ILANAVRUPA, yürürlükteki mevzuat uyar\u0131nca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde “Kullan\u0131c\u0131”’n\u0131n kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla payla\u015fama hakk\u0131n\u0131 haizdir. <\/p>\r\n\r\n

4.13.<\/strong> “Site”de verilen hizmetin kesintiye u\u011framas\u0131, bilgi iletiminde aksakl\u0131klar, gecikmeler, ba\u015far\u0131s\u0131zl\u0131klar ya\u015fanmas\u0131, veri kayb\u0131 halinde olu\u015fabilecek her türlü do\u011frudan ve dolayl\u0131 zararlardan “ILANAVRUPA”\u0131n sorumlu tutulamayaca\u011f\u0131n\u0131 “Kullan\u0131c\u0131” kabul ve taahhüt etmektedir.<\/p>\r\n\r\n

4.13.<\/strong> ILANAVRUPA, kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan silinen mesajlardan sorumlu de\u011fildir. Bu mesajlar\u0131n geri getirilmesi mümkün de\u011fildir ve kullan\u0131c\u0131n\u0131n sorumlulu\u011fundad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

4.15.<\/strong> “Kullan\u0131c\u0131”, süresi dolan ilanlar\u0131na ait süresi dolmam\u0131\u015f dopingleri için hak iddia edemez. Al\u0131nan doping ait oldu\u011fu ilan numaras\u0131 için geçerlidir, ba\u015fka bir ilanda bu hak kullan\u0131lamaz ve doping bedeli kullan\u0131c\u0131ya geri iade edilemez.<\/p>\r\n\r\n

5. F\u0130KR\u0130 MÜLK\u0130YET HAKLARI<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Bu “Site” dahilinde eri\u015filen veya hukuka uygun olarak kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan sa\u011flanan bilgiler ve bu “Site”nin (s\u0131n\u0131rl\u0131 olmamak kayd\u0131yla "ILANAVRUPA Veritaban\u0131", "ILANAVRUPA Arayüzü", tasar\u0131m, metin, imge, html kodu ve di\u011fer kodlar) tüm elemanlar\u0131 (hepsi birlikte "ILANAVRUPA"\u0131n telif haklar\u0131na tabi çal\u0131\u015fmalar\u0131” olarak an\u0131lacakt\u0131r) "ILANAVRUPA"a ait ve\/veya "ILANAVRUPA" taraf\u0131ndan üçüncü bir ki\u015fiden lisans alt\u0131nda al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. "Kullan\u0131c\u0131"lar, "ILANAVRUPA" hizmetlerini, "ILANAVRUPA" bilgilerini ve "ILANAVRUPA"\u0131n telif haklar\u0131na tabi çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yeniden satmak, i\u015flemek, kopyalamak, payla\u015fmak, da\u011f\u0131tmak, sergilemek veya ba\u015fkas\u0131n\u0131n "ILANAVRUPA"\u0131n hizmetlerine eri\u015fmesi veya kullanmas\u0131na izin vermek hakk\u0131na sahip de\u011fildirler. \u0130\u015fbu "Site Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131" dahilinde "ILANAVRUPA" taraf\u0131ndan sarahaten izin verilen durumlar haricinde "ILANAVRUPA"\u0131n telif haklar\u0131na tabi çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 ço\u011faltamaz, i\u015fleyemez, da\u011f\u0131tamaz veya bunlardan türemi\u015f çal\u0131\u015fmalar yapamaz.<\/p>\r\n\r\n

\u0130\u015fbu "Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131" dahilinde "ILANAVRUPA" taraf\u0131ndan sarahaten yetki verilmedi\u011fi hallerde "ILANAVRUPA"; "ILANAVRUPA" hizmetleri, "ILANAVRUPA" bilgileri, "ILANAVRUPA" telif haklar\u0131na tabi çal\u0131\u015fmalar\u0131, "ILANAVRUPA" ticari markalar\u0131, "ILANAVRUPA" ticari görünümü veya bu site vas\u0131tas\u0131yla sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 ba\u015fkaca varl\u0131k ve bilgilere yönelik tüm haklar\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutmaktad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

6. KULLANIM KO\u015eULLARINDA DE\u011e\u0130\u015e\u0130KL\u0130KLER<\/strong><\/p>\r\n\r\n

"ILANAVRUPA", diledi\u011finde, tek tarafl\u0131 olarak i\u015fbu "Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131"n\u0131 herhangi bir zamanda “Site”de ilan ederek de\u011fi\u015ftirebilir. \u0130\u015fbu "Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131"n\u0131n de\u011fi\u015fen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlü\u011fe girecektir. \u0130\u015fbu "Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131" “Kullan\u0131c\u0131”n\u0131n tek tarafl\u0131 beyanlar\u0131 ile de\u011fi\u015ftirilemez.<\/p>\r\n\r\n

7. MÜCB\u0130R SEBEPLER<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Hukuken mücbir sebep say\u0131lan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "ILANAVRUPA"\u0131n herhangi bir tazminat yükümlülü\u011fü do\u011fmayacakt\u0131r. "Mücbir sebep", ilgili taraf\u0131n makul kontrolü haricinde ve "ILANAVRUPA"\u0131n gerekli özeni göstermesine ra\u011fmen önleyemedi\u011fi olaylar olarak yorumlanacak olup, say\u0131lanlarla s\u0131n\u0131rl\u0131 olmamak \u015fart\u0131yla do\u011fal afet, sava\u015f, yang\u0131n, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava ko\u015fullar\u0131, altyap\u0131 ve internet ar\u0131zalar\u0131, sisteme ili\u015fkin iyile\u015ftirme veya yenile\u015ftirme çal\u0131\u015fmalar\u0131 ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü ar\u0131za, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.<\/p>\r\n\r\n

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETK\u0130<\/strong><\/p>\r\n\r\n

\u0130\u015fbu "Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131" uygulanmas\u0131nda, yorumlanmas\u0131nda ve bu "Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131" dahilinde do\u011fan hukuki ili\u015fkilerin yönetiminde yabanc\u0131l\u0131k unsuru bulunmas\u0131 durumunda Türk kanunlar ihtilaf\u0131 kurallar\u0131 hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacakt\u0131r. \u0130\u015fbu “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”ndan dolay\u0131 do\u011fan veya do\u011fabilecek her türlü ihtilaf\u0131n hallinde \u0130stanbul Merkez (Ça\u011flayan) Mahkemeleri ve \u0130cra Daireleri yetkilidir.<\/p>\r\n\r\n

9.<\/strong> Vergi sistemi ve uygulamalar\u0131na göre, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n ilanavrupa.com’da gerçekle\u015ftirdikleri i\u015flemler sonucu vergi ödemeleri gereken durumlar do\u011fabilir. Bu ve buna benzer durumlardan ilanavrupa.com sorumlu de\u011fildir. Do\u011fabilecek tüm vergi yükümlülükleri, sat\u0131c\u0131lar\u0131n sorumlulu\u011fundad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

10. <\/strong>ilanavrupa.com herhangi bir ikazda bulunmaya ihtiyaç duymadan gerekli gördü\u011fü kullan\u0131c\u0131lar\u0131 sistemden uzakla\u015ft\u0131rma hakk\u0131na sahiptir.<\/p>\r\n\r\n

11.<\/strong> Teknik aksakl\u0131klardan dolay\u0131 sitede meydana gelebilecek sorun veya hatalardan ilanavrupa.com sorumlu de\u011fildir.<\/p>\r\n\r\n

ilanavrupa.com, siteye üye olan kullan\u0131c\u0131lar\u0131n \u015fahsi bilgilerini ve e-posta adreslerini, ilanavrupa.com haricinde hiçbir ki\u015fi veya kuruma pazarlamayaca\u011f\u0131n\u0131, para veya ba\u015fka bir takas kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda vermeyece\u011fini taahhüt eder.<\/p>\r\n\r\n

12. <\/strong>Siteye kay\u0131t olmu\u015f olan kullan\u0131c\u0131lar, kendilerine ait olmayan ve ticari amaç ta\u015f\u0131yan hiçbir belge, video veya resim yay\u0131nlayamazlar. \u0130lanlarda yay\u0131nlanan bütün bilgi, belge, video veya resimlerin, telif ve kullan\u0131m haklar\u0131n\u0131n kendilerinde oldu\u011funu beyan ve kabul eder.<\/p>\r\n\r\n

13.<\/strong> Bu sözle\u015fmenin ihlali halinde, zarar görenin bütün kay\u0131p ve tazminatlar\u0131n\u0131, siteyi kullanan ve ihlale yol açan kullan\u0131c\u0131 kar\u015f\u0131layacakt\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

14.<\/strong> ilanavrupa.com'a eklemi\u015f<\/strong> oldu\u011fum her türlü ilan içeri\u011finden tamamen ben sorumluyum<\/strong>. Benim ekledi\u011fim bir ilan sebebiyle kendime<\/strong> ve ba\u015fkas\u0131na gelebilecek bir zarar<\/strong> için ilanavrupa.com'u ve site sahibini<\/strong> veya yöneticilerini sorumlu tutmayaca\u011f\u0131m.  <\/p>\r\n\r\n

15.<\/strong> YÜRÜRLÜK ve KABUL<\/strong><\/p>\r\n\r\n

\u0130\u015fbu "Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131" "ILANAVRUPA" taraf\u0131ndan “Site”de yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 tarihte yürürlü\u011fe girer. "Kullan\u0131c\u0131"lar i\u015fbu ”Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”n\u0131 ve zaman içinde yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklikleri “Site”yi kullanmakla kabul etmi\u015f olmaktad\u0131rlar.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>","en":"

1. KULLANIM KO\u015eULLARI<\/strong><\/p>\r\n\r\n

ilanavrupa.com alan adl\u0131 internet sitesini kullanmak için lütfen a\u015fa\u011f\u0131da yaz\u0131l\u0131 ko\u015fullar\u0131 okuyunuz. ilanavrupa.com internet sitesini (bundan böyle “Site” olarak an\u0131lacakt\u0131r) ziyaret ederek ve\/veya “Üye” olarak, i\u015fbu “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”n\u0131 okudu\u011funuzu, içeri\u011fini tamamen anlad\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131, “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”nda belirtilen ve “Site”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususlar\u0131 kay\u0131ts\u0131z ve \u015farts\u0131z olarak kabul etti\u011finizi, “Site”de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyece\u011finizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu ko\u015fullar\u0131 kabul etmedi\u011finiz takdirde, lütfen "Site"yi kullanmaktan vazgeçiniz.<\/p>\r\n\r\n

1.1.<\/strong> \u0130\u015fbu “Site”nin sahibi “79114 Freiburg \/ Almanya” adresinde mukim ilanavrupa.com (bundan böyle k\u0131saca "ILANAVRUPA" olarak an\u0131lacakt\u0131r)’dur. “Site”de sunulan ve i\u015fbu “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”n\u0131n 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan sa\u011flanmaktad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

1.2. <\/strong>"ILANAVRUPA" i\u015fbu “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”n\u0131, “Site”de yer alan her tür bilgi ve “\u0130çerik”i,  "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan diledi\u011fi zaman de\u011fi\u015ftirebilir. Bu de\u011fi\u015fiklikler periyodik olarak “Site”de yay\u0131mlanacak ve yay\u0131mland\u0131\u011f\u0131 tarihte geçerli olacakt\u0131r. “Site” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir \u015fekilde “Site”ye eri\u015fim sa\u011flayan her gerçek veya tüzel ki\u015fi “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”n\u0131 ve “ILANAVRUPA" taraf\u0131ndan i\u015fbu “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”nda yap\u0131lan her de\u011fi\u015fikli\u011fi kabul etmi\u015f say\u0131lmaktad\u0131r. \u0130\u015fbu " Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131" internet sitesi üzerinden yay\u0131nlanarak; “Site”yi kullanan her gerçek veya tüzel ki\u015fi taraf\u0131ndan eri\u015fimi mümkün k\u0131l\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

2. TANIMLAR<\/strong><\/p>\r\n\r\n

“Site”: ilanavrupa.com isimli alan ad\u0131ndan ve bu alan ad\u0131na ba\u011fl\u0131 alt alan adlar\u0131ndan olu\u015fan “ILANAVRUPA”\u0131n “Hizmet”lerini sundu\u011fu internet sitesi.<\/p>\r\n\r\n

“Kullan\u0131c\u0131”: “Site”ye eri\u015fen her gerçek veya tüzel ki\u015fi.<\/p>\r\n\r\n

“Üye”: “Site”ye üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden i\u015fbu sözle\u015fmede belirtilen ko\u015fullar dahilinde yararlanan “Kullan\u0131c\u0131”.<\/p>\r\n\r\n

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullan\u0131c\u0131”n\u0131n, “Site”deki üyelik formunu do\u011fru ve gerçek bilgilerle doldurmas\u0131, verdi\u011fi bilgilerinin “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan onaylanmas\u0131 ve bildirimi ile kazan\u0131lan statüdür. Üyelik i\u015flemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, ba\u015fvuruda bulunana ait olan, k\u0131smen veya tamamen herhangi bir üçüncü \u015fahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” ba\u015fvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan reddedilebilir veya ek \u015fart ve ko\u015fullar talep edilebilir. “ILANAVRUPA” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapaca\u011f\u0131 “Üyelik” ba\u015fvurusunu kabul etmeyebilir.<\/p>\r\n\r\n

"ILANAVRUPA Üyelik Hesab\u0131": “Üye”nin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan i\u015f ve i\u015flemleri gerçekle\u015ftirdi\u011fi, "Üyelik”le ilgili konularda "ILANAVRUPA"a talepte bulundu\u011fu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamalar\u0131 görüntüleyebildi\u011fi, kendisinin belirledi\u011fi ve münhas\u0131ran kendisi taraf\u0131ndan kullan\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 taahhüt etti\u011fi "kullan\u0131c\u0131 ad\u0131" ve "\u015fifre" ile "Site" üzerinden eri\u015fti\u011fi "Üye"ye özel internet sayfalar\u0131 bütünü.<\/p>\r\n\r\n

“ILANAVRUPA Hizmetleri” ("Hizmet"): "Site" içerisinde "Üye"nin i\u015fbu sözle\u015fme içerisinde tan\u0131ml\u0131 olan i\u015f ve i\u015flemlerini gerçekle\u015ftirmelerini sa\u011flamak amac\u0131yla “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan sunulan uygulamalard\u0131r. "ILANAVRUPA", "Site" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde diledi\u011fi zaman de\u011fi\u015fiklikler ve\/veya uyarlamalar yapabilir. Yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklikler ve\/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü oldu\u011fu kural ve ko\u015fullar “Site”den "Üye"ye duyurulur, aç\u0131klanan \u015fartlar ve ko\u015fullar “Site”de yay\u0131mland\u0131\u011f\u0131 tarihte yürürlü\u011fe girer.<\/p>\r\n\r\n

“\u0130çerik”: “Site”de yay\u0131nlanan ve eri\u015fimi mümkün olan her türlü bilgi, yaz\u0131, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yaz\u0131msal ve i\u015fitsel imgeler.<\/p>\r\n\r\n

"ILANAVRUPA Arayüzü": ILANAVRUPA ve "Üye"ler taraf\u0131ndan olu\u015fturulan içeri\u011fin "Kullan\u0131c\u0131”lar taraf\u0131ndan görüntülenebilmesi ve "ILANAVRUPA Veritaban\u0131"\u0131ndan sorgulanabilmesi amac\u0131yla "Kullan\u0131c\u0131”lar taraf\u0131ndan kullan\u0131lan; 5846 Say\u0131l\u0131 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam\u0131nda korunan ve tüm fikri haklar\u0131 “ILANAVRUPA”a ait olan tasar\u0131mlar içerisinde “Site” üzerinden yap\u0131labilecek her türlü i\u015flemin gerçekle\u015ftirilmesi için bilgisayar program\u0131na komut veren internet sayfalar\u0131.<\/p>\r\n\r\n

“ILANAVRUPA Veritaban\u0131”: “Site” dahilinde eri\u015filen içeriklerin depoland\u0131\u011f\u0131, tasnif edildi\u011fi, sorgulanabildi\u011fi ve eri\u015filebildi\u011fi “ILANAVRUPA”a ait olan 5846 Say\u0131l\u0131 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gere\u011fince korunan veritaban\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

3<\/strong>. ILANAVRUPAH\u0130ZMETLER\u0130<\/p>\r\n\r\n

3.1.<\/strong> "ILANAVRUPA", "Üye"ler taraf\u0131ndan "ILANAVRUPA Veritaban\u0131"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullan\u0131lmak suretiyle "ILANAVRUPA Veritaban\u0131" üzerinden "Kullan\u0131c\u0131”lar taraf\u0131ndan görüntülenebilmesini temin etmektedir.<\/p>\r\n\r\n

3.2.<\/strong> "ILANAVRUPA", “Site” içerisinde "Kullan\u0131c\u0131”lar\u0131n, "Üye" ilanlar\u0131na daha kolay ula\u015fabilmelerini sa\u011flamak üzere ilanlar\u0131n görüntülenmesini önceliklendiren çe\u015fitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.<\/p>\r\n\r\n

3.3.<\/strong> "ILANAVRUPA", “Site” dahilinde gerçekle\u015ftirilen i\u015flemlere, görüntüleme say\u0131lar\u0131na yönelik çe\u015fitli kategoriler alt\u0131nda raporlama hizmetlerini sunmaktad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

3.4.<\/strong> "ILANAVRUPA", “Site” dahilinde verdi\u011fi hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma ko\u015fullar\u0131 ile “Site” dahilinde eri\u015filen "\u0130çerik"leri her zaman de\u011fi\u015ftirme, üçüncü ki\u015filerin eri\u015fimine kapatabilme ve silme hakk\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutmaktad\u0131r. "ILANAVRUPA", bu hakk\u0131n\u0131 hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden diledi\u011fi biçimde kullanabilir.<\/p>\r\n\r\n

4.<\/strong> ILANAVRUPA S\u0130TES\u0130 KULLANIMINA \u0130L\u0130\u015eK\u0130N KO\u015eULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER<\/p>\r\n\r\n

4.1.<\/strong> "Kullan\u0131c\u0131”lar hukuka uygun amaçlarla “Site” üzerinde i\u015flem yapabilirler. "Kullan\u0131c\u0131”lar\u0131n “Site” dahilinde yapt\u0131\u011f\u0131 her i\u015flem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “ILANAVRUPA”in herhangi bir sorumlulu\u011fu bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 “Kullan\u0131c\u0131” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.<\/p>\r\n\r\n

4.2.<\/strong> “Site”, "Üye"ler taraf\u0131ndan "ILANAVRUPA Veritaban\u0131"na yüklenen "\u0130çerik"lerin görüntülenmesi esas\u0131yla çal\u0131\u015fmaktad\u0131r. "ILANAVRUPA", "Kullan\u0131c\u0131"lar taraf\u0131ndan görüntülenen ilan ve "\u0130çerik"lerin hiçbir ko\u015fulda do\u011frulu\u011funu, gerçekli\u011fi, güvenli\u011fini ve hukuka uygunlu\u011funu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "\u0130çerik"ler dolay\u0131s\u0131yla “ILANAVRUPA”\u0131n herhangi bir sorumlulu\u011fu bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, ortaya ç\u0131kabilecek zararlardan ötürü “ILANAVRUPA”\u0131n hiçbir tazmin yükümlülü\u011fü olmayaca\u011f\u0131n\u0131 “Kullan\u0131c\u0131”lar kabul ve beyan etmektedir.<\/p>\r\n\r\n

4.3. <\/strong>"KULLANICI" “Site” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve i\u015fitsel imgeleri, video klipleri, dosyalar\u0131, veritabanlar\u0131, kataloglar\u0131 ve listeleri ço\u011faltmayaca\u011f\u0131, kopyalamayaca\u011f\u0131, da\u011f\u0131tmayaca\u011f\u0131, i\u015flemeyece\u011fini, bu tür eylemler gerçekle\u015ftirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayaca\u011f\u0131n\u0131; do\u011frudan ve\/veya dolayl\u0131 olarak haks\u0131z rekabet te\u015fkil eden davran\u0131\u015f ve i\u015flemler gerçekle\u015ftirmeyece\u011fini kabul ve taahhüt etmektedir.<\/p>\r\n\r\n

4.4.<\/strong> "Kullan\u0131c\u0131"lar “Site” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyar\u0131nca haks\u0131z rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayaca\u011f\u0131n\u0131, "ILANAVRUPA"\u0131n ve üçüncü ki\u015filerin \u015fahsi ve ticari itibar\u0131 sarsacak, ki\u015filik haklar\u0131na tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekle\u015ftirmeyece\u011fini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallar\u0131na uygun hareket edece\u011fini, mevzuat\u0131n gerektirdi\u011fi önlemleri alaca\u011f\u0131n\u0131 ve prosedürleri yerine getirece\u011fini, yasad\u0131\u015f\u0131, suç te\u015fkil edecek, rahats\u0131z edici, ki\u015filik haklar\u0131na zarar verici, fikri haklara, telif haklar\u0131na, marka haklar\u0131na ve mülkiyet haklar\u0131na tecavüz edici tutum ve davran\u0131\u015flarda bulunmayaca\u011f\u0131n\u0131 kabul ve taahhüt etmektedir.<\/p>\r\n\r\n

4.5.<\/strong> "Kullan\u0131c\u0131"lar, “Site” dahilinde eri\u015ftikleri bilgileri yaln\u0131zca bu bilgileri if\u015fa eden "Üye" veya "ILANAVRUPA"\u0131n amac\u0131na uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. \u0130lan veren Üye taraf\u0131ndan girilmi\u015f bulunan ilanlardaki ileti\u015fim bilgileri, sadece ilan hakk\u0131nda bilgi almak için ileti\u015fim kurulmas\u0131 amac\u0131yla kullan\u0131labilir. \u0130landa yer alabilecek 6698 say\u0131l\u0131 Ki\u015fisel Verilerin Korunmas\u0131 Hakk\u0131nda Kanun kapsam\u0131nda koruma alt\u0131nda olan ilan verene ait veya üçüncü ki\u015filere ait ki\u015fisel veriler ve\/veya özel nitelikli ki\u015fisel veriler, ba\u015fkaca bir amaçla kullan\u0131lamaz, kopyalanamaz, ba\u015fka mecralarda do\u011frudan veya dolayl\u0131 olarak yay\u0131nlanamaz, i\u015flenemez, da\u011f\u0131t\u0131lamaz, ba\u015fkaca veri tabanlar\u0131na aktar\u0131larak üçüncü ki\u015filerin eri\u015fimine ve kullan\u0131m\u0131na aç\u0131lamaz.<\/p>\r\n\r\n

4.6. <\/strong>"ILANAVRUPA", "Kullan\u0131c\u0131" bilgilerini kullanabilir, i\u015fleyebilir, payla\u015fabilir, if\u015fa edebilir, bir veritaban\u0131 üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tan\u0131t\u0131m ve bilgilendirme amaçl\u0131 ileti\u015fim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistiki analizler yapmak amac\u0131yla kullanabilir. "ILANAVRUPA" ayn\u0131 zamanda; kullan\u0131c\u0131n\u0131n IP adresi, “Site”nin hangi bölümlerini ziyaret etti\u011fi, domain tipi, taray\u0131c\u0131 (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki de\u011ferlendirme ve ki\u015fiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ilanavrupa.com’un süreçlerini iyile\u015ftirme amaçl\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar yapmak, veri taban\u0131 olu\u015fturmak ve pazar ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 yapmak için, ILANAVRUPA’\u0131n i\u015fbirli\u011fi içinde oldu\u011fu firmalara Kullan\u0131c\u0131 bilgilerini aktarmas\u0131na, bu firmalar taraf\u0131ndan Kullan\u0131c\u0131 bilgilerinin i\u015flenmesine ve kullan\u0131lmas\u0131na Kullan\u0131c\u0131 onay vermektedir.<\/p>\r\n\r\n

4.7.<\/strong> ILANAVRUPA, online davran\u0131\u015fsal reklamc\u0131l\u0131k ve pazarlama yap\u0131labilmesi amac\u0131yla siteye gelen kullan\u0131c\u0131n\u0131n sitedeki davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131 taray\u0131c\u0131da bulunan bir cookie (çerez) ile ili\u015fkilendirme ve görüntülenen sayfa say\u0131s\u0131, ziyaret süresi ve hedef tamamlama say\u0131s\u0131 gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tan\u0131mlama, pazarlama otomasyon araçlar\u0131n\u0131 kullanma ve kullan\u0131c\u0131ya özel mesaj\/teklif ve öneriler iletme hakk\u0131n\u0131 haizdir. Daha sonra bu kullan\u0131c\u0131ya sitede ya da Görüntülü Reklam A\u011f\u0131’ndaki di\u011fer sitelerde, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n ilgi alanlar\u0131na göre hedefe yönelik reklam içeri\u011fi gösterebilir. Ayr\u0131ca Google, AFS reklamlar\u0131n\u0131n ILANAVRUPA’a yönlendirilmesi esnas\u0131nda Google KULLANICILARIN taray\u0131c\u0131s\u0131na çerez yerle\u015ftirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amac\u0131 ile web i\u015faretleri kullanabilir.<\/p>\r\n\r\n

4.8.<\/strong> “Site” üzerinden eri\u015filen ve\/veya görüntülenen içeri\u011fin depoland\u0131\u011f\u0131 veritaban\u0131na yaln\u0131zca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amac\u0131yla ve\/veya "ILANAVRUPA"\u0131n “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131” çerçevesinde üçüncü ki\u015filerce eri\u015filmesi hukuka uygundur. Bunun d\u0131\u015f\u0131ndaki yap\u0131lan eri\u015fimler hukuka ayk\u0131r\u0131 olup; "ILANAVRUPA’\u0131n her tür talep, dava ve takip haklar\u0131 sakl\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

4.9. <\/strong>“ILANAVRUPA”, “ilanlar\u0131n içeriklerini ö\u011frenme amac\u0131yla görüntülemeye ve “ILANAVRUPA  Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun d\u0131\u015f\u0131nda bir amaçla veri taban\u0131 üzerinden belirli bir say\u0131da veya bütününe yönelik olarak ilanlara ula\u015f\u0131lmaya çal\u0131\u015f\u0131lmas\u0131, ilanlar\u0131n, mü\u015fteri bilgilerinin, tasar\u0131mlar\u0131n\u0131n, kod ve yaz\u0131l\u0131mlar\u0131n\u0131n, veri taban\u0131nda yer alan bilgilerinin k\u0131smen veya tamamen kopyalanmas\u0131, bunlar\u0131n ba\u015fka mecralarda do\u011frudan veya dolayl\u0131 olarak yay\u0131nlanmas\u0131, derlenmesi, i\u015flenmesi, de\u011fi\u015ftirilmesi, ba\u015fka veritabanlar\u0131na aktar\u0131lmas\u0131, bu veritaban\u0131ndan üçüncü ki\u015filerin eri\u015fimine ve kullan\u0131m\u0131na aç\u0131lmas\u0131, “ILANAVRUPA” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin i\u015flenmesine “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan izin verilmemekte ve r\u0131za gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka ayk\u0131r\u0131 olup; "ILANAVRUPA’\u0131n talep, dava ve takip haklar\u0131 sakl\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

4.10.<\/strong> "Site"nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, de\u011fi\u015ftirme, tersine mühendislik yapma amac\u0131yla kullan\u0131lmas\u0131, "Site"nin ileti\u015fim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir \u015fekilde "Site"ye eri\u015fim sa\u011flanmaya çal\u0131\u015f\u0131lmas\u0131, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madencili\u011fi (data mining) veri taramas\u0131 (data trawling) vb. "screen scraping" yaz\u0131l\u0131mlar\u0131 veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullan\u0131lmas\u0131, di\u011fer kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n verilerine veya yaz\u0131l\u0131mlar\u0131na izinsiz olarak ula\u015f\u0131lmas\u0131, "Site"nin ve "Site"deki içeri\u011fin “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131” ile belirlenen kullan\u0131m s\u0131n\u0131rlar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda kullan\u0131lmas\u0131 hukuka ayk\u0131r\u0131 olup; "ILANAVRUPA"\u0131n her tür talep, dava ve takip haklar\u0131 sakl\u0131d\u0131r. \u0130\u015fbu \u015fartlara ve yasalara ayk\u0131r\u0131 kullan\u0131m\u0131n tespiti halinde; “ILANAVRUPA”, “Kullan\u0131c\u0131”y\u0131 yetkili makamlara bildirme hakk\u0131na sahiptir. “Kullan\u0131c\u0131” bu tür kullan\u0131mlar sonucu olu\u015fan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu oldu\u011funu kabul etmektedir.<\/p>\r\n\r\n

4.11.<\/strong> “Site” üzerinden ba\u015fka sitelere link verilmesi mümkündür. ILANAVRUPA, link verilen sayfalardaki bilgilerin do\u011frulu\u011funu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamakla birlikte, bu tür link verilen sayfalara eri\u015fimi, kendi yaz\u0131l\u0131 muvafakatine ba\u011flayabilece\u011fi gibi, uygun görmeyece\u011fi linklere eri\u015fimi her zaman kesebilir. Bu siteleri kullan\u0131mla do\u011fabilecek zararlar kullan\u0131c\u0131n\u0131n kendi sorumlulu\u011fundad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

4.12.<\/strong> ILANAVRUPA, yürürlükteki mevzuat uyar\u0131nca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde “Kullan\u0131c\u0131”’n\u0131n kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla payla\u015fama hakk\u0131n\u0131 haizdir. <\/p>\r\n\r\n

4.13.<\/strong> “Site”de verilen hizmetin kesintiye u\u011framas\u0131, bilgi iletiminde aksakl\u0131klar, gecikmeler, ba\u015far\u0131s\u0131zl\u0131klar ya\u015fanmas\u0131, veri kayb\u0131 halinde olu\u015fabilecek her türlü do\u011frudan ve dolayl\u0131 zararlardan “ILANAVRUPA”\u0131n sorumlu tutulamayaca\u011f\u0131n\u0131 “Kullan\u0131c\u0131” kabul ve taahhüt etmektedir.<\/p>\r\n\r\n

4.13.<\/strong> ILANAVRUPA, kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan silinen mesajlardan sorumlu de\u011fildir. Bu mesajlar\u0131n geri getirilmesi mümkün de\u011fildir ve kullan\u0131c\u0131n\u0131n sorumlulu\u011fundad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

4.15.<\/strong> “Kullan\u0131c\u0131”, süresi dolan ilanlar\u0131na ait süresi dolmam\u0131\u015f dopingleri için hak iddia edemez. Al\u0131nan doping ait oldu\u011fu ilan numaras\u0131 için geçerlidir, ba\u015fka bir ilanda bu hak kullan\u0131lamaz ve doping bedeli kullan\u0131c\u0131ya geri iade edilemez.<\/p>\r\n\r\n

5. F\u0130KR\u0130 MÜLK\u0130YET HAKLARI<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Bu “Site” dahilinde eri\u015filen veya hukuka uygun olarak kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan sa\u011flanan bilgiler ve bu “Site”nin (s\u0131n\u0131rl\u0131 olmamak kayd\u0131yla "ILANAVRUPA Veritaban\u0131", "ILANAVRUPA Arayüzü", tasar\u0131m, metin, imge, html kodu ve di\u011fer kodlar) tüm elemanlar\u0131 (hepsi birlikte "ILANAVRUPA"\u0131n telif haklar\u0131na tabi çal\u0131\u015fmalar\u0131” olarak an\u0131lacakt\u0131r) "ILANAVRUPA"a ait ve\/veya "ILANAVRUPA" taraf\u0131ndan üçüncü bir ki\u015fiden lisans alt\u0131nda al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. "Kullan\u0131c\u0131"lar, "ILANAVRUPA" hizmetlerini, "ILANAVRUPA" bilgilerini ve "ILANAVRUPA"\u0131n telif haklar\u0131na tabi çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yeniden satmak, i\u015flemek, kopyalamak, payla\u015fmak, da\u011f\u0131tmak, sergilemek veya ba\u015fkas\u0131n\u0131n "ILANAVRUPA"\u0131n hizmetlerine eri\u015fmesi veya kullanmas\u0131na izin vermek hakk\u0131na sahip de\u011fildirler. \u0130\u015fbu "Site Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131" dahilinde "ILANAVRUPA" taraf\u0131ndan sarahaten izin verilen durumlar haricinde "ILANAVRUPA"\u0131n telif haklar\u0131na tabi çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 ço\u011faltamaz, i\u015fleyemez, da\u011f\u0131tamaz veya bunlardan türemi\u015f çal\u0131\u015fmalar yapamaz.<\/p>\r\n\r\n

\u0130\u015fbu "Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131" dahilinde "ILANAVRUPA" taraf\u0131ndan sarahaten yetki verilmedi\u011fi hallerde "ILANAVRUPA"; "ILANAVRUPA" hizmetleri, "ILANAVRUPA" bilgileri, "ILANAVRUPA" telif haklar\u0131na tabi çal\u0131\u015fmalar\u0131, "ILANAVRUPA" ticari markalar\u0131, "ILANAVRUPA" ticari görünümü veya bu site vas\u0131tas\u0131yla sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 ba\u015fkaca varl\u0131k ve bilgilere yönelik tüm haklar\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutmaktad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

6. KULLANIM KO\u015eULLARINDA DE\u011e\u0130\u015e\u0130KL\u0130KLER<\/strong><\/p>\r\n\r\n

"ILANAVRUPA", diledi\u011finde, tek tarafl\u0131 olarak i\u015fbu "Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131"n\u0131 herhangi bir zamanda “Site”de ilan ederek de\u011fi\u015ftirebilir. \u0130\u015fbu "Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131"n\u0131n de\u011fi\u015fen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlü\u011fe girecektir. \u0130\u015fbu "Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131" “Kullan\u0131c\u0131”n\u0131n tek tarafl\u0131 beyanlar\u0131 ile de\u011fi\u015ftirilemez.<\/p>\r\n\r\n

7. MÜCB\u0130R SEBEPLER<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Hukuken mücbir sebep say\u0131lan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "ILANAVRUPA"\u0131n herhangi bir tazminat yükümlülü\u011fü do\u011fmayacakt\u0131r. "Mücbir sebep", ilgili taraf\u0131n makul kontrolü haricinde ve "ILANAVRUPA"\u0131n gerekli özeni göstermesine ra\u011fmen önleyemedi\u011fi olaylar olarak yorumlanacak olup, say\u0131lanlarla s\u0131n\u0131rl\u0131 olmamak \u015fart\u0131yla do\u011fal afet, sava\u015f, yang\u0131n, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava ko\u015fullar\u0131, altyap\u0131 ve internet ar\u0131zalar\u0131, sisteme ili\u015fkin iyile\u015ftirme veya yenile\u015ftirme çal\u0131\u015fmalar\u0131 ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü ar\u0131za, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.<\/p>\r\n\r\n

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETK\u0130<\/strong><\/p>\r\n\r\n

\u0130\u015fbu "Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131" uygulanmas\u0131nda, yorumlanmas\u0131nda ve bu "Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131" dahilinde do\u011fan hukuki ili\u015fkilerin yönetiminde yabanc\u0131l\u0131k unsuru bulunmas\u0131 durumunda Türk kanunlar ihtilaf\u0131 kurallar\u0131 hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacakt\u0131r. \u0130\u015fbu “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”ndan dolay\u0131 do\u011fan veya do\u011fabilecek her türlü ihtilaf\u0131n hallinde \u0130stanbul Merkez (Ça\u011flayan) Mahkemeleri ve \u0130cra Daireleri yetkilidir.<\/p>\r\n\r\n

9.<\/strong> Vergi sistemi ve uygulamalar\u0131na göre, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n ilanavrupa.com’da gerçekle\u015ftirdikleri i\u015flemler sonucu vergi ödemeleri gereken durumlar do\u011fabilir. Bu ve buna benzer durumlardan ilanavrupa.com sorumlu de\u011fildir. Do\u011fabilecek tüm vergi yükümlülükleri, sat\u0131c\u0131lar\u0131n sorumlulu\u011fundad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

10. <\/strong>ilanavrupa.com herhangi bir ikazda bulunmaya ihtiyaç duymadan gerekli gördü\u011fü kullan\u0131c\u0131lar\u0131 sistemden uzakla\u015ft\u0131rma hakk\u0131na sahiptir.<\/p>\r\n\r\n

11.<\/strong> Teknik aksakl\u0131klardan dolay\u0131 sitede meydana gelebilecek sorun veya hatalardan ilanavrupa.com sorumlu de\u011fildir.<\/p>\r\n\r\n

ilanavrupa.com, siteye üye olan kullan\u0131c\u0131lar\u0131n \u015fahsi bilgilerini ve e-posta adreslerini, ilanavrupa.com haricinde hiçbir ki\u015fi veya kuruma pazarlamayaca\u011f\u0131n\u0131, para veya ba\u015fka bir takas kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda vermeyece\u011fini taahhüt eder.<\/p>\r\n\r\n

12. <\/strong>Siteye kay\u0131t olmu\u015f olan kullan\u0131c\u0131lar, kendilerine ait olmayan ve ticari amaç ta\u015f\u0131yan hiçbir belge, video veya resim yay\u0131nlayamazlar. \u0130lanlarda yay\u0131nlanan bütün bilgi, belge, video veya resimlerin, telif ve kullan\u0131m haklar\u0131n\u0131n kendilerinde oldu\u011funu beyan ve kabul eder.<\/p>\r\n\r\n

13.<\/strong> Bu sözle\u015fmenin ihlali halinde, zarar görenin bütün kay\u0131p ve tazminatlar\u0131n\u0131, siteyi kullanan ve ihlale yol açan kullan\u0131c\u0131 kar\u015f\u0131layacakt\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

14.<\/strong> ilanavrupa.com'a eklemi\u015f<\/strong> oldu\u011fum her türlü ilan içeri\u011finden tamamen ben sorumluyum<\/strong>. Benim ekledi\u011fim bir ilan sebebiyle kendime<\/strong> ve ba\u015fkas\u0131na gelebilecek bir zarar<\/strong> için ilanavrupa.com'u ve site sahibini<\/strong> veya yöneticilerini sorumlu tutmayaca\u011f\u0131m.  <\/p>\r\n\r\n

15.<\/strong> YÜRÜRLÜK ve KABUL<\/strong><\/p>\r\n\r\n

\u0130\u015fbu "Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131" "ILANAVRUPA" taraf\u0131ndan “Site”de yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 tarihte yürürlü\u011fe girer. "Kullan\u0131c\u0131"lar i\u015fbu ”Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”n\u0131 ve zaman içinde yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklikleri “Site”yi kullanmakla kabul etmi\u015f olmaktad\u0131rlar.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>","de":"

1. KULLANIM KO\u015eULLARI<\/strong><\/p>\r\n\r\n

ilanavrupa.com alan adl\u0131 internet sitesini kullanmak için lütfen a\u015fa\u011f\u0131da yaz\u0131l\u0131 ko\u015fullar\u0131 okuyunuz. ilanavrupa.com internet sitesini (bundan böyle “Site” olarak an\u0131lacakt\u0131r) ziyaret ederek ve\/veya “Üye” olarak, i\u015fbu “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”n\u0131 okudu\u011funuzu, içeri\u011fini tamamen anlad\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131, “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”nda belirtilen ve “Site”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususlar\u0131 kay\u0131ts\u0131z ve \u015farts\u0131z olarak kabul etti\u011finizi, “Site”de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyece\u011finizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu ko\u015fullar\u0131 kabul etmedi\u011finiz takdirde, lütfen "Site"yi kullanmaktan vazgeçiniz.<\/p>\r\n\r\n

1.1.<\/strong> \u0130\u015fbu “Site”nin sahibi “79114 Freiburg \/ Almanya” adresinde mukim ilanavrupa.com (bundan böyle k\u0131saca "ILANAVRUPA" olarak an\u0131lacakt\u0131r)’dur. “Site”de sunulan ve i\u015fbu “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”n\u0131n 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan sa\u011flanmaktad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

1.2. <\/strong>"ILANAVRUPA" i\u015fbu “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”n\u0131, “Site”de yer alan her tür bilgi ve “\u0130çerik”i,  "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan diledi\u011fi zaman de\u011fi\u015ftirebilir. Bu de\u011fi\u015fiklikler periyodik olarak “Site”de yay\u0131mlanacak ve yay\u0131mland\u0131\u011f\u0131 tarihte geçerli olacakt\u0131r. “Site” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir \u015fekilde “Site”ye eri\u015fim sa\u011flayan her gerçek veya tüzel ki\u015fi “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”n\u0131 ve “ILANAVRUPA" taraf\u0131ndan i\u015fbu “Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131”nda yap\u0131lan her de\u011fi\u015fikli\u011fi kabul etmi\u015f say\u0131lmaktad\u0131r. \u0130\u015fbu " Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131" internet sitesi üzerinden yay\u0131nlanarak; “Site”yi kullanan her gerçek veya tüzel ki\u015fi taraf\u0131ndan eri\u015fimi mümkün k\u0131l\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

2. TANIMLAR<\/strong><\/p>\r\n\r\n

“Site”: ilanavrupa.com isimli alan ad\u0131ndan ve bu alan ad\u0131na ba\u011fl\u0131 alt alan adlar\u0131ndan olu\u015fan “ILANAVRUPA”\u0131n “Hizmet”lerini sundu\u011fu internet sitesi.<\/p>\r\n\r\n

“Kullan\u0131c\u0131”: “Site”ye eri\u015fen her gerçek veya tüzel ki\u015fi.<\/p>\r\n\r\n

“Üye”: “Site”ye üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden i\u015fbu sözle\u015fmede belirtilen ko\u015fullar dahilinde yararlanan “Kullan\u0131c\u0131”.<\/p>\r\n\r\n

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullan\u0131c\u0131”n\u0131n, “Site”deki üyelik formunu do\u011fru ve gerçek bilgilerle doldurmas\u0131, verdi\u011fi bilgilerinin “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan onaylanmas\u0131 ve bildirimi ile kazan\u0131lan statüdür. Üyelik i\u015flemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, ba\u015fvuruda bulunana ait olan, k\u0131smen veya tamamen herhangi bir üçüncü \u015fahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” ba\u015fvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan reddedilebilir veya ek \u015fart ve ko\u015fullar talep edilebilir. “ILANAVRUPA” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapaca\u011f\u0131 “Üyelik” ba\u015fvurusunu kabul etmeyebilir.<\/p>\r\n\r\n

"ILANAVRUPA Üyelik Hesab\u0131": “Üye”nin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan i\u015f ve i\u015flemleri gerçekle\u015ftirdi\u011fi, "Üyelik”le ilgili konularda "ILANAVRUPA"a talepte bulundu\u011fu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamalar\u0131 görüntüleyebildi\u011fi, kendisinin belirledi\u011fi ve münhas\u0131ran kendisi taraf\u0131ndan kullan\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 taahhüt etti\u011fi "kullan\u0131c\u0131 ad\u0131" ve "\u015fifre" ile "Site" üzerinden eri\u015fti\u011fi "Üye"ye özel internet sayfalar\u0131 bütünü.<\/p>\r\n\r\n

“ILANAVRUPA Hizmetleri” ("Hizmet"): "Site" içerisinde "Üye"nin i\u015fbu sözle\u015fme içerisinde tan\u0131ml\u0131 olan i\u015f ve i\u015flemlerini gerçekle\u015ftirmelerini sa\u011flamak amac\u0131yla “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan sunulan uygulamalard\u0131r. "ILANAVRUPA", "Site" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde diledi\u011fi zaman de\u011fi\u015fiklikler ve\/veya uyarlamalar yapabilir. Yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklikler ve\/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü oldu\u011fu kural ve ko\u015fullar “Site”den "Üye"ye duyurulur, aç\u0131klanan \u015fartlar ve ko\u015fullar “Site”de yay\u0131mland\u0131\u011f\u0131 tarihte yürürlü\u011fe girer.<\/p>\r\n\r\n

“\u0130çerik”: “Site”de yay\u0131nlanan ve eri\u015fimi mümkün olan her türlü bilgi, yaz\u0131